Säännöt

Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry – yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä Finländskt forskningsnätverk för palliativ vård ja kansainvälisissä yhteyksissä nimeä The Finnish Palliative Care Research Network.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää suomalaisen palliatiivisen
lääketieteen ja hoitotieteen sekä niitä sivuavien tieteenalojen akateemista tutkimusta ja
tutkijoiden verkostoitumista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä tutkijoiden verkostoa ja verkkosivustoa,
johon kootaan Suomessa toimivia alan tutkimusryhmiä ja meneillään olevia tutkimuksia.
Yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden yhdistysten, potilasjärjestöjen, viranomaisten,
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa vaikuttamaan palliatiivisen hoidon
tutkimuksen kehittämiseen ja edistämiseen. Yhdistys koordinoi ja tukee kansallisia
ja kansainvälisiä tutkimuksia. Yhdistys järjestää koulutusta, tutkijakokouksia ja
tutkijaseminaareja tai vastaavia tutkimusta edistäviä tilaisuuksia ja alan tutkimusta
edistävää toimintaa.

Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenen tulee olla Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva
palliatiivista hoitotiedettä, lääketiedettä tai niitä sivuavien tieteenalojen akateemista
tutkimusta tekevä tutkija. Jäsenen tulee olla tohtori, väitöskirjatutkimusta tekevä tai hänellä tulee olla muutoin vertaisarvioiduilla tieteellisillä julkaisuilla osoitettu tutkimusaktiviteetti.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Jäseneksi liitytään
maksamalla kulloinkin vuosikokouksen vahvistama vuotuinen jäsenmaksu. Yhdistyksellä
voi olla kannatusjäseniä. Vuosikokous määrittelee kannatusjäsenten vuosimaksun.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai periaatteiden
vastaisesti. Jäsen, joka ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana maksanut jäsenmaksuaan
katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

Vuosikokous:
– hyväksyy hallituksen edellisen vuoden toimintakertomuksen
– hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman
– päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– valitsee hallituksen jäsenet
– valitsee yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
– vahvistaa vuosittaiset varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenten jäsenmaksut

Vuosikokouksessa valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa. Vuosikokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Vuosikokous
hyväksyy sääntömuutokset. Sääntömuutos edellyttää 2/3 enemmistöpäätöksen.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu
5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisäksi hallitus voi valita toimihenkilöitä, joista 0-2 voi olla yhdistyksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausien määrää ei ole
rajoitettu.

Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan:
– 2-5 palliatiivisen lääketieteen professoria, dosenttia, palliatiivisen lääketieteen
tutkimusryhmän vastaavaa tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa,
– 1-4 palliatiivisen hoidon hoitotieteellistä tutkimusta toteuttavaa professoria, dosenttia,
tohtoria tai palliatiivisen hoidon tutkimusryhmän vastaavaa tutkijaa tai tutkimusryhmän
johtajaa ja
– 0-1 muun palliatiivista hoitoa sivuavan tieteenalan professori, dosentti, tohtori tai
tutkimusryhmän vastaava tutkija.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on
päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3)
jäsentä.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja
lahjoituksia.

8. Jäsenmaksu

Vuosikokous vahvistaa varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut. Jäsenmaksu
suoritetaan hallituksen määräämänä ajankohtana ja tavalla.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.